Νέο πρωτοποριακό μεταπτυχιακό από τη Φιλοσοφική Αθηνών για τα δικαιώματα των ζώων!


Ευτυχώς που υπάρχουν και τέτοιες πρωτοβουλίες που “ξεπλένουν” την αδιαφορία των κρατικών αρχών, Κυβερνήσεων, Εισαγγελικών, Αστυνομικών, Δημοτικών και Κτηνιατρικών Αρχών.

Η πρόταση ίδρυσης του ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία υπεβλήθη το 2016 στον διεθνή διαγωνισμό Human-Animal Studies (HAS) International Development Program από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και απέσπασε το Α’ Βραβείο.

Διαβάζουμε από την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ και της Φιλοσοφικής σχολής:

“Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που θα προσφέρει μία διεπιστημονική προσέγγιση στη μελέτη των σχέσεων ανθρώπων-ζώων, είναι τώρα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Η ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία αποτελεί μια επιστημονική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ είναι καινοτόμο για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Απευθύνεται σε απόφοιτους παιδαγωγικών, κοινωνικών, νομικών και άλλων επιστημονικών κλάδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τις κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις της σχέσης μας με τα ζώα καθώς και σε επαγγελματίες όπως κτηνίατροι και εργαστηριακοί ερευνητές οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ηθικές επιλογές σε σχέση με τη σωστή αντιμετώπιση και χρήση των ζώων στην καθημερινότητά τους.

Το ΔΠΜΣ προετοιμάζει τις νέες γενιές των ερευνητών των επιστημών της Ηθικής Φιλοσοφίας, του Δικαίου και της Ευζωίας των Ζώων οι οποίοι θα είναι σε θέση να συμβάλλουν στην παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στα σχετικά πεδία.”

Δηλωστε συμμετοχη, η προκήρυξη, η αίτηση συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα

https://animalethics.philosophy.uoa.gr/.

The University of Athens and the department of Philosophy is running an innovating master’s degree for animal rights!


Fortunately, there are such initiatives that “wash away” the indifference of state authorities, Governments, Prosecutors, Police, Municipal and Veterinary Authorities.


The proposal for the establishment of the
Interdepartmental Program of Postgraduate Studies with the subject Animal Welfare: Ethics, Law, Welfare was submitted in 2016 to the International Competition Human-Animal Studies (HAS) International Development Program by the Laboratory of Applied Philosophy of the National Kapodistrian University of Athens, and won the First Prize.


We read from the announcement of the NKUA and the department of Philosophy:


“Consequently, the need for a Postgraduate Program that offers an interdisciplinary approach to the study of human-animal relations is now more urgent than ever. The establishment of the Interdepartmental Program of Postgraduate Studies (IPS) Animals: Ethics, Law, Prosperity is a scientific and social necessity.


This IPS is innovative for the Greek education system.


It is aimed at graduates of educational, social, legal and other scientific disciplines who are interested in enriching their knowledge in relation to the social and ethical implications of our relationship with animals as well as professionals such as veterinarians and laboratory researchers who are faced with ethical choices. in relation to the proper treatment and use of animals in their daily lives.


The IPPC prepares the new generations of researchers in the sciences of Ethical Philosophy, Law and Animal Welfare who will be able to contribute to the production of new scientific knowledge in the relevant fields. “


Register participation, the announcement, the application form and more information about the program are available on the website


https://animalethics.philosophy.uoa.gr/.