Γνωμοδότηση: Υπαγωγή ή μη της εθελοντικής άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου, προερχόμενου από άλλο κράτος μέλος στο Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) – Εφαρμογή ή μη των γλωσσικών απαιτήσεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 38/2010

Share with your friends


Submit

Λεπτομέρειες Γνωμοδότησης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Αριθμός : 63
Έτος : 2013
Τίτλος : Υπαγωγή ή μη της εθελοντικής άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου, προερχόμενου από άλλο κράτος μέλος στο Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) – Εφαρμογή ή μη των γλωσσικών απαιτήσεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 38/2010.
Πρόεδρος : ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής : ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
Περίληψη : α) Η εθελοντική δωρεάν παροχή υπηρεσιών δεν εμπίπτει ευθέως στο ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, του Π.Δ. 38/2010 και της Κ.Υ.Α. 165261/ΙΑ/2010, διότι δεν αποτελεί οικονομική δραστηριότητα και, ειδικότερα, υπηρεσία, υπό την έννοια του ενωσιακού δικαίου, δηλαδή παροχή που προσφέρεται έναντι αμοιβής. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση της εθελοντικής άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου, κατά παραπομπή από την διάταξη του άρθρου 9 παρ.11 του Ν.4039/2012 και μόνο για τις συγκεκριμένες εργασίες που προβλέπονται στην διάταξη αυτή (στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους). β) Ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για εγκατάσταση ή για ελεύθερη παροχή υπηρεσιών το κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να απαιτήσει γλωσσικές γνώσεις, μόνο στο μέτρο που αυτό δικαιολογείται λόγω της φύσεως του επαγγέλματος και είναι αντικειμενικά απαραίτητο για την άσκησή του. Από την αναλογική εφαρμογή της Κ.Υ.Α 165261/ΙΑ/2010, δεν απαιτείται δικαιολογητικό γλωσσικών γνώσεων. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι, κατά τα άρθρα 4 παρ.1 και 9 παρ.11 του Ν.4039/2012, η καταγραφή των αδέσποτων ζώων διενεργείται μόνο από πιστοποιημένο κτηνίατρο (άρα όχι από αλλοδαπό εθελοντή), οι δύο λοιπές πράξεις (στείρωση και σήμανση) αντικειμενικά δεν απαιτούν την απόδειξη γλωσσικών γνώσεων. (ομοφ.)
Διατάξεις : ΣΛΕΕΑ56Π1, ΣΛΕΕΑ57Π1, Οδηγ 2005/36/ΕΚΑ5Π1, Οδηγ 2005/36/ΕΚΑ53, ΠΔ 38/2010Α7Π6, ΠΔ 38/2010Α9Π3, ΚΥΑ 165261/ΙΑ/2010Α1, ΚΥΑ 165261/ΙΑ/2010Α2, ΚΥΑ 165261/ΙΑ/2010Α3, ΚΥΑ 165261/ΙΑ/2010Α4, Ν 4039/2012Α9Π11, Ν 4039/2012Α4Π1

Αρχείο PDF: Υπαγωγή ή μη της εθελοντικής άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου προερχόμενου από άλλο κράτος μέλος στο Π.Δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) – Εφαρμογή ή μη των γλωσσικών απαιτήσεων του άρθρου 52 του Π.Δ. 38/2010

πηγή