Ενημέρωση των Ευρωβουλευτών για την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματός μας και την επείγουσα λήψη μέτρων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων./Update the MEPs on the imperative need to reform the Greek Constitution on animal rights and on the urgent need for measures to manage the stray overpopulation.

Home / Επιστολές / Ενημέρωση των Ευρωβουλευτών για την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματός μας και την επείγουσα λήψη μέτρων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων./Update the MEPs on the imperative need to reform the Greek Constitution on animal rights and on the urgent need for measures to manage the stray overpopulation.