Παγκόσμια εκδήλωση κατα της σφαγής και αιχμαλωσίας κητωδών / International event against the slaughter and captivity of cetaceans


English translation following greek text.
Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο.

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, πολίτες σε όλο τον κόσμο θα δηλώσουν την αντίθεσή τους στη συνεχιζόμενη αποτρόπαιη σφαγή των δελφινιών στην Ιαπωνία αλλά και στην αιχμαλωσία τους με σκοπό την εκμετάλλευση, συμμετέχοντας σε μία παγκόσμια διαμαρτυρία έξω από τηλεοπτικούς σταθμούς ανά τον κόσμο. Στην Ελλάδα οργανώσεις και πολίτες θα συγκεντρωθούν έξω από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ (Μεσογείων 136) και ώρα 12:00 με σκοπό να κάνουν γνωστή την παράλογη σφαγή των δελφινιών αλλά και τα τραγικά αποτελέσματα της αιχμαλωσίας και εκμετάλλευσης τους.

Υπό το πρόσχημα των παραδόσεών της, η Ιαπωνική Κυβέρνηση συνεχίζει να επιτρέπει το κυνήγι χιλιάδων δελφινιών κάθε χρόνο. Τα περισσότερα δελφίνια θανατώνονται με απάνθρωπο τρόπο μπροστά στα μάτια των συντρόφων τους και πωλούνται ως κρέας, ενώ τα «καταλληλότερα» πωλούνται σε δελφινάρια με μεγάλο κέρδος συντηρώντας έτσι την αποτρόπαιη αυτή σφαγή.

Με βάση την επιστημονική γνώση που έχει παραχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τα δελφινάρια αποτελούν ντροπή για τον ανθρώπινο πολιτισμό του 21ου αιώνα. Πλήθος επιστημονικών εργασιών αποδεικνύουν ότι τα κητώδη έχουν πολύ αναπτυγμένους και πολύπλοκους εγκεφάλους, σύνθετες κοινωνίες και δικό τους μη-ανθρώπινο πολιτισμό, που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, δεν αποτελούν απλά μέλη κοπαδιών, αλλά άτομα με προσωπικότητα. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, πέρα από τις πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης στο τεχνητό περιβάλλον των δελφιναρίων (μικροί χώροι, μονοτονία περιβάλλοντος, αναγκαστική συμβίωση με μη επιλεγμένους συντρόφους, ακουστικό χάος αντανακλάσεων κλπ.), ο εγκλεισμός των δελφινιών ισοδυναμεί με εγκλεισμό ανθρώπου στην χειρότερη απομόνωση και ψυχολογικό βασανιστήριο. Η δε «εκπαίδευσή» τους για να εκτελούν εντολές στην διάρκεια παραστάσεων, προϋποθέτει ψυχολογικό «σπάσιμο» της προσωπικότητάς τους.

Εκτός από τον απαράδεκτο εγκλεισμό, τα δελφινάρια παρουσιάζουν τα δελφίνια σε παραστάσεις στυλ τσίρκου. Δυστυχώς και στην Ελλάδα λειτουργεί δελφινάριο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Από την αρχή της λειτουργίας του τον Ιούνιο του 2010 υπήρξαν διαμαρτυρίες κατά των παραστάσεων οι οποίες συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο νόμος 4039/2012 απαγόρευσε τις παραστάσεις με ζώα σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ζωολογικών κήπων.

Εντούτοις, παρά το νόμο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, συνεχίζει τις παραστάσεις δελφινιών, μετονομάζοντάς τες σε «εκπαιδευτικές παρουσιάσεις». Η πολιτεία δεν έχει επιβάλλει το νόμο, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας πρόσφατα έστειλε οδηγία στα σχολεία που συνιστά «Την αποφυγή χώρων στους οποίους βρίσκονται ζώα σε αιχμαλωσία, με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση, καθώς αυτό δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης».

Το δελφινάριο που λειτουργεί στην χώρα μας προσφέρει στους επισκέπτες ένα αναχρονιστικό τρόπο διασκέδασης, περνά το μήνυμα ότι η αιχμαλωσία ζώων είναι αποδεκτή και αποτελεί παράδειγμα ότι οι νόμοι της χώρας δεν επιβάλλονται.

Καλούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και μέλος των Οικολόγων Πράσινων κ. Γ. Τσιρώνη όπως επιτέλους τηρήσει τη δέσμευσή του για την απαγόρευση της αιχμαλωσίας κητωδών στην Ελλάδα καθώς και το κλείσιμο του δελφιναρίου.

Φιλοι των Δελφινιων
Τhe Dolphin Voice e.V

Με την υποστήριξη
Iνστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Dolphinaria Free Europe
Πρωτοβουλία Κατά της Αιχμαλωσιας των Κητωδών
Θεματική Ομάδα Δικαιωμάτων Ζώων, Οικολόγοι Πράσινοι
One Voice
Marine Connection
Tethys Research institute
Ionian Dolphin Project
ΕΚΠΖΠ Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων
Πανελλαδική Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
Vegan For Life Greece
Ένωση των Βέγκαν (Ελλάδα)

_________________________________________________________________

 
On Wednesday 12 February 2016, citizens all over the world will declare their opposition to the continuing gruesome slaughter of dolphins in Japan and their captivity for exploitation, taking part to an international protest outside television channels around the world. In Greece, organizations and civilians will be gathered outside the Radiomegaron of ERT (Mesogion 136) at 12:00 in order to make known the senseless slaughter of dolphins and the tragic results of their captivity and exploitation.

Under the guise of its traditions, the Japanese Government continues to permit the hunting of thousands of dolphins each year. Most of the dolphins are killed cruelly in front of their partners and are sold as meat, while the “most proper” ones are sold to dolphinariums with great profit, maintaining in this way this atrocious slaughter.

Based on the scientific knowledge which has been gained the last decades, the dolphinariums constitutes a shame for the human civilization in the 21st century. A large number of scientific projects prove that the cetaceans have complex and very developed brains, complex societies and their non-human civilization, transferred from generation to generation. In parallel they do not just form simple members of the flock, but members with personality. Based on these characteristics and despite the very bad living conditions in the artificial dolphinariums environment (small spaces, monotony of environment, forced cohabitation with non-selected partner, acoustic chaos, e.t.c.), the imprisonment of the dolphins is equivalent to the imprisonment of humans in the worst isolation and the psychological torment. Their so called “training” to execute commands during the performance, adds to the psychological “break up” of their personality.

Except the unacceptable captivity, the dolphinariums present the dolphins in circus like shows. Unfortunately in Greece a dolphinarium functions too in the Attic Zoo Park. Since its start in June 2010 there were complaints against the shows, which continue despite the fact that law 4039/2012 forbid the shows with animals in all establishments, the zoos included.

However, despite the law, The Attic Zoo Park continues its dolphin shows, renaming them “educational presentations”. The state has not enforced the law, despite the fact that the Ministry of Education has sent a directive to the schools recently, which constitutes to «Avoid the places in which animals are kept in captivity, for commercial exploitation, as this is not consistent with the general principles of education»

The dolphinarium that operates in our country offers an anachronistic way of entertainment, passes the message that the captivity of animals is acceptable and it is an example that the country’s laws are not enforced.

We urge the Minister of Environment and member of the Green Ecologists Mr. G. Tsironis to abide by his commitment to ban the capture of cetaceans in Greece as well as the closure of the dolphinarium.

Friends of Dolphins
The Dolphin Voice e.V

With the support of
Institute of Cetaceans Research
European Network Dolphinaria Free Europe
Initiative against the Captivity of Cetaceans
Thematic Group of Animals’ Rights, Green Ecologists
One Voice
Marine Connection
Ionian Dolphin Project
Greek Center for Care of Wild Animals
Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation
Vegan for Life Greece
Vegan Association (Greece)