ΛΕΣΒΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΤΑΥΡΩΝ!

Share with your friends


Submit

Αγγλική μετάφραση ακολουθεί το Ελληνικό κείμενο. English translation following greek text.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 22/4/15

Προς:
• Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου
• Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου

Κοινοποίηση:
Εισαγγελέα Αρείου Παγου κ Ε.Κουτζαμάνη
• Εισαγγελία Λέσβου
• Αρχηγειο ΕΛ.ΑΣ
• Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Κ.Α.Φ.Ε.
• Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
• Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης
• Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων «ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης»
Επίτροπο Περιβάλλοντος & Ευζωίας ζώων Ε.Ε.
Βουλευτές Ευρωκοινοβουλίου

Θέμα: Τελετουργική θανάτωση βοοειδών σε θρησκευτικά πανηγύρια της Λέσβου
ΣΧΕΤ:
1. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 0570/15 (06-2-2015)επιστολή μας
2. Η με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1015/55/392-δ’ (25-2-2015) απαντητική επιστολή της Αστυνομικής Διεύ-θυνσης Λέσβου στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 0570/15 επιστολή μας
3. Η με αριθμό Πρωτοκόλλου 1196/27-2-2015 απαντητική επιστολή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Λέ-σβου στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 0570/15 επιστολή μας

Αξιότιμοι κ.κ.,

1. Λάβαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση τις απαντήσεις σας ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε στα πολιτιστικά δρώμενα της Λέσβου να μην συμβαίνει ουδε-μία κακοποίηση ζώου (σύμφωνα με το (1) σχετικό) και ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου μεριμνά για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας περί αναισθητοποίησης και σφαγής των ζώων (σύμφωνα με το (2) σχετικό).

2. Βάσει των εγγράφων σας, μας προκαλεί εύλογη απορία σε ποιο νησί ονόματι «Λέσβος» και σε ποια χωριά του εν λόγω νησιού ονόματι «Μανταμάδος» και «Αγία Παρασκευή» λαμβά-νουν χώρα τα τεκταινόμενα στα ακόλουθα videos τα οποία είναι αναρτημένα στο internet (για τα έτη 2013 & 2014), εφόσον σύμφωνα με όσα μας διαβεβαιώνετε, στην Λέσβο – και τα τοπικά της πανηγύρια – τηρείται στο ακέραιο η Ελληνική νομοθεσία:

«ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ, Λέσβος»

«ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Λέσβος»


3. Επιπλέον, πληροφορηθήκαμε ότι το συγκεκριμένο έθιμο, με περιφορά και σφαγή του ταύρου και άλλα «πολιτιστικά» δρώμενα (π.χ. «παρέλαση των αλόγων»), διαδραματίζεται σε περισσότερα του ενός μέρη της Λέσβου, και συγκεκριμένα:

• Μιστεγνά – Κάθε τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα στην γιορτή των Αγίων Ακινδύνων.
• Μανταμάδος – Στην γιορτή του Ταξιάρχη την Κυριακή των Μυροφόρων.
• Αγία Παρασκευή – Τριήμερο πανηγύρι το τελευταίο Σ/Κ του Ιουνίου ή το πρώτο Σ/Κ
του Ιουλίου προς τιμή του Αγίου Χαραλάμπους
• Πηγή-Κώμη – Κάθε δεύτερο Σ/Κ του Ιουλίου εορτή Αγίου Χαραλάμπους
• Πελόπη – 18-20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία.
• Αγιάσος – 18-20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία
• Σκάλα Καλλονής – 24-25 Ιουλίου εορτή Αγίας Άννας

4. Βάσει των παραπάνω, κοινοποιούμε την μέχρι τώρα αλληλογραφία μας στην Εισαγγελία Λέσβου ζητώντας να παρέμβει άμεσα ώστε να εφαρμοστεί η Ελληνική Νομοθεσία.

5. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχουμε εξουσιοδοτήσει το σωματείο-μέλος της Ομοσπονδίας μας «ΚΙΒΩΤΟΣ Μυτιλήνης» ώστε, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από την Εισαγ-γελική Αρχή, να ορίσει εκπρόσωπο του ο οποίος/η οποία σε συνεννόηση μαζί σας και συ-νοδεία των αστυνομικών οργάνων/κτηνιατρικών υπαλλήλων οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι για την τήρηση της τάξης/εφαρμογή της νομοθεσίας περί σφαγής και γενικότερα της φι-λοζωικής νομοθεσίας, ώστε να παρακολουθήσει και να βιντεοσκοπήσει τα τεκταινόμενα (περιφορά και αναισθητοποίηση ζώου), αρχής γενομένης από το πανηγύρι του Μανταμάδου (26 Απριλίου 2015).
Σταματήστε ΤΩΡΑ τα μαρτύρια των ταύρων.
Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή στο Μανταμάδω .
Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και όχι στον Μεσαίωνα.

 

Με εκτίμηση,

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (54 Σωματεία) και την
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων

Η Πρόεδρος
Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη

Η Γραμματέας
Μαρία Χουστουλάκη

 

 

APANTHSH ELAS 001

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ LESBOS SFAGES 001


LESVOS: STOP NOW TORTURING BULLS!

EPISTLE

 22/4/15

To:
• Police Division of Lesvos
• Veterinary Directorate of Lesvos

Notification:
Public Prosecutor of Supreme Court Ms. E Koutzamani
• Prosecution of Lesvos
• Headquarters of the Greek Police
• Ministry of Productive Reconstruction, Environment and Energy General Veterinary Directorate – Department of Veterinary Perception of Medicines and Applications.
• Ecumenical Patriarchate of Constantinople
• Holy Metropolis of Mytilene
• Unprotected Animal Welfare Association «ARK of Mytilene »
Commissioner of Environment & Animal Welfare of E.U
European Parliament Members

Subject: Ritual slaughter of cattle in religious festivals of Lesvos

REGARDING:
1. Our letter with protocol number 0570/15 (06-2-2015)
2. The answering letter of the Police Department of Lesvos with protocol number 1015/55/392-δ’ (25-2-2015), to our letter with protocol number 0570/15
3. The answering letter of the Veterinary Directorate of Lesvos with protocol number 1196/27-2-2015, to our letter with protocol number 0570/15

 

Dear Sirs/Madams,

 1. We were really happy to receive the answers that the Police Department of Lesvos is taking the necessary measures in order no animal abuse to occur during the cultural events of Lesvos (according to No (1)) and that the Veterinary Department of Lesvos ensures the compliance with the relevant legislation regarding the stunning and slaughtering of animals (according to number (2)).
 2. Based on your documents, it causes us great surprise in which island called “Lesvos” and in which villages of the aforementioned island  called “Mantamados” and “Agia Paraskevi” take place the events of the following videos which were uploaded on the internet (for the years 2013 & 2014), since according to all your confirmations, in Lesvos – and in the local festivals– they totally abide by the Greek legislation:

“MANTAMADOS, Lesvos”

 1. Furthermore, we were informed that the specific custom, with the procession and slaughter of the bull and other “cultural” events (e.g. “parade of horses“), take place in more than one places of Lesvos, and specifically:
 • Mistegna – Every fourth Sunday after Easter at the feast of Saints Akindinon.
  • Mantamads – In the celebration of the Archangel on Sunday of the Myrrhbearers.
  • Agia Paraskevi – Three day festival on the last weekend of June or the first weekend of July in honor of Saint Charalambos
  • Source -Komi – Every second weekend of July at the feast of Saint Charalambos
  • Pelopi – 18-20 July of Prophet Ilias
  • Agiasos – 18-20 July of Prophet Ilias
  • Skala Kallonis – 24-25 July at the celebration of Saint Anna
 1. Due to the above, we share the current correspondence with the Prosecution of Lesvos asking to intervene immediately in order to enforce the Greek Legislation.
 2. We also inform you that we have authorized the animal welfare association – memer of our Federation, “ ARK of Mytilene” in order, in case it is considered necessary by the Prosecutor, to appoint a representative who will in correspondence with you and accompanied y the police officers / veterinary personnel who will be responsile for keeping the order and enforcing the law regarding the slaughter and generally the animal welfare legislation, in order to videotape the happenings (parade and stunning of the animal), starting from the festival of Mantamados (26 April 2015).
  Stop NOW the torturing of bulls.
  Starting from the next Sunday at Mantamados.
  We are in the 21st century, not the Middle Ages.

 

With respect,

For the Panhellenic Animal Welfare and Environmental Federation (54 Animal Welfare Associations) and the
Panhellenic Coordinating Committee of 130 Animal Welfare Associations

The President
Anastasia Vyssinou Bobolaki

The Secretary
Maria Houstoulaki